جمهوری اسلامی ایران

سازمان صنعت، معدن و تجارت

استان کرمانشاه

city
   
 
  • مشاغل خانگی

   مشاغل خانگی

    چک لیست مدارک جهت پرداخت تسهیلات پشتیبان مشاغل خانگی

   درراستای اجرای بند4 مصوبات صورتجلسه کارشناسی ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی مورخ96/01/028 مبنی بر تکمیل و تائید مدارک متقاضیان دریافت تسهیلات پشتیبان توسط دستگاههای اجرایی، درارائه مدارک چک لیستی بشرح ذیل توسط دبیرخانه اشتغال (اداره کل تعاون،کارورفاه اجتماعی استان)تهیه و دراختیاردستگاههای ذیربط قرارگرفت

    

   مدارک فردپشتیبان :

   1-معرفی نامه دستگاه اجرایی باذکرمشخصات افرادپشتیبان و تحت پوشش

   2-تصویرمجوزمشاغل خانگی پشتیبان که در اداره فرش صادر می شود

   3-تصویرکلیه صفحات شناسنامه

   4-تصویرکارت ملی

   5-پرینت کدرهگیری ثبت نام بعنوان پشتیبان درسامانه مشاغل خانگی

   6-فرم تکمیل شده مربوط به پشتیبان بصورت خوانا وبدون عیب و نقص

   مدارک افراد تحت پوشش(به تعداد نفرات):

   1-تصویرکلیه صفحات شناسنامه

   2-تصویرکارت ملی

   3-تصویرمدارک مهارت شغلی(کارت قالیبافی و مدرک فنی وحرفه ای درغیراینصورت عدم تائیدیه دستگاه اجرایی مبنی بر داشتن مهارت شغلی)

   4-پرینت کدرهگیری ثبت نام بعنوان تحت پوشش درسامانه مشاغل خانگی

   5-فرم تکمیل شده مربوط به تحت پوشش بصورت خوانا وبدون عیب و نقص

   6-فرم قراردادامضاء بین پشتیبان و تحت پوشش به ازای هرنفر تحت پوشش یک نسخه

   نکات قابل توجه :

   *کلیه مدارک مندرج درپرونده براساس چک لیست میبایست ممهوربه مهر دستگاه اجرایی باشد.

   *مدارک فوق بترتیب چک لیست درپرونده بایگانی گردد

مجموع بازدیدها : 2,004,051
تعداد بازدید امروز : 494
آخرین به روزرسانی : 08:20  1398/01/06