جمهوری اسلامی ایران

سازمان صنعت، معدن و تجارت

استان کرمانشاه

city
   
 
  • اداره نظارت و بازرسی

   اداره نظارت و بازرسی

   اداره نظارت و بازرسی

   نام و نام خانوادگی

   عباس سجادی راد

    

   سمت

   رئیس اداره نظارت و بازرسی

   تحصیلات

   فوق لیسانس 

   شماره تماس

   08338350310 - 09183333450

   آدرس پست الکترونیک

   info_sajad@yahoo.com

   محل استقرار

   ساختمان شهید باهنر - خیابان عشایر

    

    

    

   نام و نام خانوادگی

   بهزاد خزائی

    

   سمت

   مسئول دفتر حوزه نظارت و بازرسی

   تحصیلات

    

   شماره تماس

    

   آدرس پست الکترونیک

    

   محل استقرار

   ساختمان شهید باهنر - خیابان عشایر

    

    

    

   نام و نام خانوادگی

    

    

   سمت

    

   تحصیلات

    

   شماره تماس

    

   آدرس پست الکترونیک

    

   محل استقرار

    

    

    

    

   نام و نام خانوادگی

   امیر هوشنگ مرادی 

    

   سمت

    کارشناس بازرسی حوزه مشارکتهای مردمی 

   تحصیلات

    

   شماره تماس

    

   آدرس پست الکترونیک

    

   محل استقرار

   ساختمان شهید باهنر - خیابان عشایر

    

    

    

   نام و نام خانوادگی

   یوسف حاصلی  

    

   سمت

    کارشناس بازرسی

   تحصیلات

    فوق دیپلم 

   شماره تماس

    

   آدرس پست الکترونیک

    

   محل استقرار

   ساختمان شهید باهنر - خیابان عشایر

    

    

    

   نام و نام خانوادگی

    اردشیر نظری 

    

   سمت

    کارشناس بازرسی

   تحصیلات

   دیپلم 

   شماره تماس

    

   آدرس پست الکترونیک

    

   محل استقرار

   ساختمان شهید باهنر - خیابان عشایر

    

    

    

   نام و نام خانوادگی

   سید صفا فاطمی 

    

   سمت

    کارشناس بازرسی 

   تحصیلات

    فوق دیپلم

   شماره تماس

    

   آدرس پست الکترونیک

    

   محل استقرار

   ساختمان شهید باهنر - خیابان عشایر

    

    

    

   نام و نام خانوادگی

    علیرضا رسولی ینگیجه

    

   سمت

    کارشناس بازرسی 

   تحصیلات

    فوق دیپلم

   شماره تماس

    

   آدرس پست الکترونیک

    

   محل استقرار

   ساختمان شهید باهنر - خیابان عشایر 

    

    

    

   نام و نام خانوادگی

    

    

   سمت

    

   تحصیلات

    

   شماره تماس

    

   آدرس پست الکترونیک

    

   محل استقرار

    

    

    

    

   نام و نام خانوادگی

    

    

   سمت

    

   تحصیلات

    

   شماره تماس

    

   آدرس پست الکترونیک

    

   محل استقرار

    

    

    

    

   نام و نام خانوادگی

    

    

   سمت

    

   تحصیلات

    

   شماره تماس

    

   آدرس پست الکترونیک

    

   محل استقرار

    

    

    

    

   نام و نام خانوادگی

    

    

   سمت

    

   تحصیلات

    

   شماره تماس

    

   آدرس پست الکترونیک

    

   محل استقرار

    

    

    

    

   نام و نام خانوادگی

    

    

   سمت

    

   تحصیلات

    

   شماره تماس

    

   آدرس پست الکترونیک

    

   محل استقرار

    

    

    

    

   نام و نام خانوادگی

    

    

   سمت

    

   تحصیلات

    

   شماره تماس

    

   آدرس پست الکترونیک

    

   محل استقرار

    

    

    

    

   نام و نام خانوادگی

    

    

   سمت

    

   تحصیلات

    

   شماره تماس

    

   آدرس پست الکترونیک

    

   محل استقرار

    

    

    

    

   نام و نام خانوادگی

    

    

   سمت

    

   تحصیلات

    

   شماره تماس

    

   آدرس پست الکترونیک

    

   محل استقرار

    

    

    

    

   نام و نام خانوادگی

    

    

   سمت

    

   تحصیلات

    

   شماره تماس

    

   آدرس پست الکترونیک

    

   محل استقرار

    

    

    

    

   نام و نام خانوادگی

    

    

   سمت

    

   تحصیلات

    

   شماره تماس

    

   آدرس پست الکترونیک

    

   محل استقرار

    

    

    

    

    

مجموع بازدیدها : 2,004,148
تعداد بازدید امروز : 591
آخرین به روزرسانی : 08:20  1398/01/06