جمهوری اسلامی ایران

سازمان صنعت، معدن و تجارت

استان کرمانشاه

city