X
یکشنبه, ۲۶ خرداد ۱۳۹۸ ۱۱:۱۹ ۷۲۰
چچ

شرح وظایف معاونت امور معادن

معاونت امور معادن و صنایع معدنی

مجموعه شرح وظایف معاونت معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان:

معاونت معدنی و اکتشافات معدنی سازمان به‌طورکلی به دو اداره عمده تفکیک می‌گردد که به شرح زیر می‌باشد: ١- اداره اکتشافات معدنی ٢- اداره امور نظارت بر معادن که به تفکیک در دو بخش مجموعه شرح وظایف هر قسمت ارائه می‌گردد

: وظایف اداره امور نظارت بر معادن

- نظارت، پیگیری و کنترل عملیات بهره‌برداری واحدهای معدنی

. - نظارت بر اعمال راهبردهای کنترل کمی و کیفی تولیدات. –

نظارت بر تحلیل سیر تحول تأسیس و بهره‌برداری از معادن کشور و تعیین گلوگاه‌ها و اولویت‌بندی آن‌ها و ارائه پیشنهاد برای ارتقاء بهره‌وری و افزایش کارایی آن‌ها

- ارزیابی فنی و اقدام و پیشنهاد تمدید و یا ابطال پروانه‌های بهره‌برداری از واحدهای صنایع و معدنی

. - تهیه و تدوین دستورالعمل‌ها و موازین و استانداردها و شاخص‌های ارزیابی و نظارت (اعم از بهره‌وری و کارایی) صنایع معدنی. –

تدوین دستورالعمل‌ها، برنامه‌ریزی آموزش دست‌اندرکاران، فراهم کردن زمینه‌های برگزاری همایش‌های آگاهی‌دهنده اعمال مدیریت صحیح

. - بهره‌برداری صحیح از معادن و اعمال مدیریت منطقی در راستای حفظ محیط‌زیست. –

تهیه دستورالعمل‌های به‌گزینی رویه‌های اجرای کار در مقایسه با شاخص‌های مورد عمل

. - نظارت بر چگونگی بهره‌گیری از سرمایه‌های ملی، معادن، ماشین‌آلات، نیروی انسانی و امثالهم.

نظارت بر پیشرفت فیزیکی طرح‌های در دست اجرا و تهیه گزارشات تحلیلی از روند پیشرفت کار، جذب اعتبارات و کنترل زمان رسیدن به بهره‌برداری.

ارزیابی چگونگی بهره‌گیری از تسهیلات دولتی و غیردولتی برای حمایت و تشویق سرمایه‌گذاری‌های بخش معدن.

تهیه گزارش عملکرد پیشرفت طرح‌های جدید معدنی و یا طرح‌های نوسازی معادن همراه اظهارنظر کارشناسی

- اظهارنظر نسبت به سیاست‌های بهره‌برداری از معادن

نظارت بر امور ایمنی بهره‌برداری معادن و سایر مراحل آن

. - تهیه و ارائه گزارش‌های فنی دوره‌ای و موردی در زمینه بهره‌برداری از معادن در برنامه بازدیدهای کارشناسی و نظارت

. - نظارت بر ظرفیت‌ها و امکانات برنامه صادرات امور معادن و اظهارنظرهای کارشناسی برای بهره‌گیری از موقعیت‌های قابل پیش‌بینی

. - مشارکت در امر برنامه‌ریزی گسترش فعالیت‌های معدنی

. - همکاری و اظهارنظر کارشناسی در خصوص تهیه بر شوراها و نشریه‌ها در جهت راهنمایی، آگاه‌سازی و اطلاع‌رسانی امور فنی و تخصصی مرتبط با معادن و آشنایی با شاخص‌های اندازه‌گیری و اعمال مدیریت صحیح امور معادن

. - شرکت در جلسات هماهنگی و تهیه راهبردها و خط‌مشی‌های مدیریت

. - تهیه راهکارهای تسهیل کار گسترش فعالیت معدنی و ارائه به معاونت

. - رسیدگی به مشکلات عمومی واحدهای معدنی و اظهارنظر کارشناسی وظایف اداره اکتشافات معدنی

- تبیین و ارائه پیشنهاد خط‌مشی‌ها و سیاست‌های اکتشاف معدن

- فراهم کردن زمینه‌های نقشه‌برداری از معادن - تدوین و پیشنهاد اولویت‌ها و اهمیت‌ها و خط‌مشی‌های سرمایه‌گذاری معادن

. - راهنمایی سرمایه‌گذاران معدنی. –

تعیین گلوگاه‌های بازدارنده گسترش برنامه اکتشاف معادن.

-فراهم کردن زمینه‌های انجام بررسی‌های زمین‌شناسی و اکتشاف و مطالعه ذخایر معدنی به‌منظور فراهم کردن زمینه بهره‌برداری صحیح و مؤثر از آن‌ها

. - اشاعه فرهنگ مشارکت‌های مردمی در برنامه‌های اکتشاف معادن

-اشاعه فرهنگ تشکل‌گرایی در راستای اصلاح جایگاه مدیریت معادن در بخش دولتی به‌منظور کاهش تصدی‌گری دولتی

. - تدوین و پیشنهاد معیارها و شاخص‌ها و استانداردهای مرتبط با مشارکت مردم در برنامه اکتشافات معدنی

. - پیشنهاد راه‌کارهای تسهیل‌کننده و اهرم‌های حمایتی برای سرعت بخشیدن به اکتشاف معادن

. - اظهارنظر کارشناسی در خصوص ارزیابی برنامه کار پیمانکاران امور اکتشاف معادن و امور زمین‌شناسی و نقشه‌برداری. - مطالعه مستمر در خصوص شناخت فن‌آوری‌های جدید در راستای اصلاح مدیریت و برنامه اکتشافات معدنی

. - ارائه طریق برای برنامه‌ریزی‌های آموزشی ارتقای توانمندی‌های علمی دست‌اندرکاران اکتشاف معادن

. - ارائه راهکارهای تسهیل‌کننده امور مدیریت اکتشافات معدنی

. - مشارکت در برنامه‌های هماهنگی و برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری‌های امور معدنی

. - تهیه گزارش‌های تحلیل از پروژه‌ها و طرح‌های اکتشافی، پژوهشی و فن‌آوری و اظهارنظر کارشناسی برای تصمیم‌گیری مدیران و سرعت بخشیدن به امور اکتشافات و تشویق پیمانکاران و یا مجریان طرح‌های اکتشاف معدنی

. - پیشنهاد سازوکارهای عملی گسترش فعالیت‌های تشکل‌های معدنی در برنامه اکتشافات معدنی و هدایت آن‌ها به سمت گروه‌گرایی و خود حمایتی و تشکیل صندوق‌های حمایتی با مشارکت دولت

. - انجام سایر مواردی که از سوی معاونت ارجاع می‌گردد. فعالیت‌های جاری در اداره اکتشافات معدنی

 • امور مربوط به نقشه‌برداری
 • -١- امور مربوط به بررسی درخواست‌های اولیه و سایر موارد اجتماعی
 • -١-١) استعلام‌ها از دستگاه‌های ذی‌ربط متبوع وزارت دفتر امور اکتشاف

(١-١-١-١ استانی ذی‌ربط ادارات

(٢-١-١-١ موردی‌های سایر استعلام

(٣-١-١-١ ١-١-٢) اعلام آزادی محدوده

 • -١-٢-١)اجرای عملیات میله گذاری و تعیین حدود
 • -١-٢-٢) کنترل عملیات اجرای اکتشاف مطروحه سایر موارد

١-١-٢-٣ عودت

(-١-١-٣ ١-١۴)

امور ارجاعی از اداره نظارت

 • -١-١-۴-١) کنترل محل برداشت‌های غیرمجاز
 • -١-١-۴-٢ )امور مربوط به اصلاح محدوده‌های معدنی
 • -١-١-۴-٣) کنترل عملیات معدنی داخل یا خارج محدوده
 • -١-١-۴-۴)تعیین وضعیت و کنترل محدوده‌های مجوز برداشت
 • -١-١-۴-۴) بررسی و کنترل محدوده‌های پروانه بهره‌برداری و سایر مجوزها سایر موارد
 • ۵ ١-١-۵-١) بررسی درخواست‌های ارسالی از استان‌های مجاور
 • -١-۵-٢ ) بررسی و کنترل محدوده‌های حد واسط مرزهای استانی
 • -١-۵-٣) بررسی اختلافات فی‌مابین دوا ستان
 • -١-۵-۴) بررسی و کنترل محدوده‌های مزایده‌ای
 • -١-۵-۵) بررسی و کنترل محدوده‌ها طرح‌های عمرانی استانی
 • -١-۵-۶-)بررسی و کنترل موارد ارجاعی از دستگاه‌های ذی‌ربط
 • -امور کارشناسی
 • -١) امور مربوط به میله گذاری و تعیین حدود محدوده درخواست اولیه
 • -٢ ) امور مربوط به بررسی طرح اکتشاف مقدماتی و کنترل عملیات پیشنهادی
 • -٣) امور مربوط به صدور پروانه اکتشاف
 • -۴)نظارت کنترل عملیات اجرائی اکتشاف
 • -۵) امور مربوط به بررسی گزارش پایان عملیات اکتشاف
 • -۶) امور مربوط به صدور گواهینامه کشف
 • -٧)امور مربوط به کلیه موارد بررسی اکتشاف در حین استخراج و بهره‌برداری
 • -٨)امور مربوط به پروژه‌های عمرانی استانی – ملی
 • -٩)امور مربوط به مکاتبات دستگاه‌های اجرائی استان
 • -١٠) امور مربوط به مکاتبات وزارت متبوع
 • -١١)امور مربوط به مزایده‌های اکتشافی (اجرای ماده ١۵ آئین‌نامه اجرائی قانون معادن

) ٢-١٢) امور مربوط به موارد متفرقه

 • -١٣ )کنترل و بررسی عملیات اکتشافی مربوط به مشاوران پروژه‌های عمرانی
 • -١۴) کنترل و بررسی گزارشات ارسالی از طرف مشاوران پروژه‌های عمرانی
 • -١۵)امور مربوط به برداشت‌های جزئی (انجام مطالعات و تست تکنولوژیکی

) ٢-١۶)امور مربوط به برداشت‌های غیرمجاز(در محدوده‌های پروانه اکتشاف – گواهینامه کشف

) ٢-١٧)هماهنگی با امور برنامه‌ریزی و آمار معدنی

 • -١٨)امور مربوط به نظارت بر عملیات حفاری و توصیه‌نامه‌های مواد ناریه در مرحله اکتشاف
 • طرح‌های عمرانی
 • (1-3طرح‌های عمرانی ملی
 • (1-1-3هماهنگی و همکاری با سازمان زمین‌شناسی کشور
 • (2-1-3امور مربوط بهسازمان توسعه معادن کشور (ایمیدرو( (2-3طرح‌های عمرانی استانی
 • (1-2-3امور مربوط به معاونت برنامه‌ریزی استانداری استان
 • (2-2-3امور مربوط به معاونت برنامه‌ریزی فرمانداری شهرستان‌های استان
 • (3-2-3تخصیص اعتبار تملک سرمایه‌ای استانی
 • (4-2-3انجام مراحل انتخاب مشاور و مراحل تشریفات مناقصات
 • (5-2-3انجام امور مربوطه تمهیدات انتخاب مشاور
 • (ماده ۴( (6-2-3انجام امور مربوطه تهیه گزارش شناخت
 • (ماده ۴( (7-2-3انجام امور مربوطه تهیه گزارش شناخت
 • (ماده ۵( (8-2-3انجام امور مربوطه تهیه فهرست بلند یا فراخوان
 • (ماده ٧( (9-2-3ارزیابی کیفی مشاوران و تعیین فهرست کوتاه
 • (ماده ١۴( شرح خدمات تصویب10
 • -2-3) )٢٠ ماده RFP (مربوطه امور انجام11
 • -2-3) (12-2-3ارزیابی فنی و مالی پیشنهادی‌های
 • (ماده ٢٣ و ٢۴( (13-2-3انتخاب مشاور و تهیه صورت‌جلسه‌های پایانی
 • (ماده ٢( (14-2-3مراحل مربوط به انعقاد قرارداد
 • (ماده ١٢( (15-2-3امور مربوط به گزارش مستندسازی عملیات اجرائی کنترل
 • 16/2-3) (17-2-3ارائه گزارش در سه مرحله به معاونت برنامه‌ریزی استانداری تهران
 • (18-2-3تائید مراحل اجرای عملیات شرح خدمات و تصویب مراحل مالی
 • (19-2-3بررسی گزارشات عملکرد مشاور و ناظر
 • (20-2-3بررسی گزارشات پایان عملیات اجرائی
 • (21-2-3تائید و تصویب گزارش و ارسال به دستگاه‌های ذی‌ربط
 • ۴) امور تسهیلات ۵) امور مربوط به صدور مجوز برداشت
 • (1-5بررسی درخواست صدور مجوز برداشت جهت انجام مطالعات تست تکنولوژیکی در حد آزمایشگاهی یا صنعتی
 • (2-5بررسی درخواست و صدور مجوز برداشت معرفی‌شده از طرف دستگاه‌های دولتی (وزارت راه، شهرداری‌ها،فرمانداری‌ها
 • ( (3-5مکاتبات مربوط به محاسبات حقوق دولتی مجوزهای صادره برداشت جزئی
 • نظارت و اجرای عملیات برداشت جزئی ۶) امور برنامه‌ریزی و آمار فعالیت‌های اجرایی اداره نظارت بر امور معادن ١- معرفی جهت صدور توصیه‌نامه مواد ناریه
 • -١ دارنده مجوز متقاضی استفاده از مواد ناریه یک‌بارمصرف می باشد
 • -١ ارائه طرح آرایش چال‌ها ٣-١ تائید و موافقت سازمان ۴-١ حفر چال‌ها طبق طرح ارائه‌شده
 • -١ بازدید کارشناسان و برآورد میزان ناریه
 • -١ معرفی جهت صدور توصیه‌نامه موادناریه
 • -صدور پروانه بهره‌برداری
 • -١-١ متقاضی دارای گواهینامه کشف می باشد

٠ ٢-١-٢ ارائه شناسنامه، طرح بهره‌برداری، تضمین حقوق دولتی و معرفی مسئول فنی

 • -١-٣ صدور پروانه بهره‌برداری ٢-٢-١ معادنی که از طریق مزایده عمومی واگذارمی شوند

٠ ٣- صدور مفاصا حساب برای امور پیمانکاران

 • - صدور مجوز برداشت جزئی طبق ماده

١٣ ۴-١-١ متقاضی اشخاص حقیقی و حقوقی

 • -١-١-١ متقاضی مناطق بکر می‌باشد
 • -١-١-٢ امکان صدور مجوز نبوده ، بایستی مراحل اکتشاف ماده معدنی طی گردد٠
 • -١-٢-١ متقاضی برداشت از معادن غیرفعال و واریزه
 • -١-٢-٢ پرداخت حقوق دولتی تناژ موردنیاز ۴-٢-١ متقاضی پیمانکاران وزارت راه و ارگان‌های دولتی
 • -٢-٢ برای مناطق بکر و مسبوق السابقه و بلامعارض دولتی حقوق %١٠ بعد از پرداخت
 • ٩-٣ جزئی صدور مجوزب رداشت
 • ٢-۴ ۵-اجرای طرحهای عمرانی
 • -١ بررسی مناطق بکر، معادن قدیمی ویامعادنیکه سلب صلاحیت شده
 • -٢ تخصیص اعتبار و انتخاب مشاور طبق مقررات
 • -٣ تهیه شناسنامه و یا گزارش لازم ۵-۴ نظارت بر اجرای عملیات اکتشاف و صدور گواهی کشف و یا تهیه شناسنامه معدن
 • - انجام امور مربوط به تهیه و ارائه آمار معادن به وزارت متبوع و سایر ارگانها
 • - برگزاری مزایده عمومی و واگذاری معادن غیرفعال معادن

٧-١-١ ٧-١-١-١ تهیه شناسنامه معدن از طریق طرح‌های عمرانی

 • -١-١-٢ آگهی مزایده عمومی معدن ٧-١-١-٣-١دارای متقاضی یا متقاضیان می باشد وجود شرایط متقاضی انتخاب ٧-١-١-٣-١-١ ٧-١-١
 • ٣-١-٢ ارسال شناسنامه و بعد از ارائه طرح بهره‌برداری و تائید سازمان معدن برداری بهره صدور پروانه ٧-١-١-٣-١-٣ ندارد متقاضی

٧-١-١-٣-٢ ٧-١-١-٣-٢-١

معدن قبل از اتمام یک سال از تاریخ مزایده عمومی به اولین متقاضی واگذاری می‌گردد

٠ ٧-١-٢ معادن متروکه و راکد

 • -١-٢-١ آگهی واگذاری جهت تجهیز و آماده‌سازی
 • -١-٢-٢ برگزاری کمیسیون واگذاری و بررسی طرح تجهیز ارائه‌شده
 • -١-٢-٣ انتخاب متقاضی واجد شرایط و صدور مجوز تجهیز و آماده‌سازی
 • -١-٢-۴ انجام عملیات پیش‌بینی‌شده و ارائه گزارش پایان عملیات تجهیز و آماده‌سازی
 • -١-٢-۴-١ معادن فاقد ذخیره مناسب می‌باشد
 • -١-٢-۴-١-١ تهیه شناسنامه و طرح بهره‌برداری توسط متقاضی
 • -١-٢-۴-٢ معدن دارای ذخیره از حیث کمی و کیفی می‌باشد

٠ ٧-١-٢-۴-٢-١ تهیه شناسنامه طرح بهره‌برداری توسط متقاضی سازمان تائید

 • ۵ ٧-١-٢-۶ صدور پروانه بهره‌برداری معدن
 • - برآورد میزان استخراج از معادن به‌منظور محاسبه و وصول حقوق دولتی
 • -معدن بر حسن انجام بهره‌برداری از معادن
 • -١ هر سه ماه یک‌بار جهت نظارت پرفعالیت بهره‌برداران از معادن ، بازدید صورت می‌گیرد

٠ ٩-٢-در صورت بهره‌برداری به‌صورت غیر فنی و خطرناک

 • -٣ گزارش به شورای معادن جهت سلب صلاحیت ٩-۴- در صورت موافقت ابطال مجوز بهره‌برداری
 • - جلوگیری از برداشت و ساخت‌وسازهای غیرمجاز در محدوده معدنی
 • -١- مراجعه به پاسگاه انتظامی و دادسرا طبق ماده

١٩ ١٠-٢ جلوگیری از برداشت طبق مقررات

 • - هماهنگی بین ارگانهای دولتی جهت بهره‌برداری
 • -فعالیت‌های جاری تسهیلات بخش معادن
 • -١- امور مربوطه به صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی
 • -١-١ درخواست استفاده از تسهیلات خرید ماشین‌آلات معدنی
 • -١-٢ بازدید و بررسی احراز شرایط دریافت تسهیلات توسط کارشناسان
 • -١-٣ تکمیل فرم‌های مربوطه و پیشنهاد میزان سقف ارائه تسهیلات و معرفی به معاونت محترم وزیر در امور معادن و صنایع معدنی و مجری محترم طرح عطای کمک‌های فنی و اعتباری به طرح‌های غیردولتی
 • -١-۴اطلاع‌رسانی و معرفی متقاضیان توسط معاونت محترم وزیر در امور معادن و صنایع معدنی و مجری طرح اعطای کمک‌های فنی و اعتباری به طرح‌های غیردولتی صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی
 • -١-۵ هماهنگی با کارشناسان فنی سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان تهران به همراه کارشناسان فنی و صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی جهت بازدید و بررسی از معدن مذکور
 • -١-۶ نهایتاً" ابلاغ و تائیدیه صندوق بیمه سرمایه‌گذاری و اجرای مراحل ظهر نویسی ماده ۶ قرارداد منعقده بین متقاضی و صندوق سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدن در خصوص انجام مفاد بخشنامه شماره ١٠٨٩٨۴مورخ ٨٣/٧/۶ مقام علی وزارت توسط سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان

٠ ١٢-٢ امور مربوط به تسهیلات (بنگاه‌های زودبازده – طرح آمایش )

 • -٢-١ درخواست اولیه و تکمیل فرم تسهیلات توسط متقاضی
 • -٢-٢ بررسی در خصوص احراز شرایط متقاضی جهت دریافت تسهیلات توسط کارشناسان
 • -٢-٣ تائید توسط اداره امور اقتصادی و بازرگانی ، ارجاع توسط اداره فوق به کارگروه اشتغال
 • -٢-۴ مطرح‌شدن در جلسه کارگروه و ارسال به بانک عامل توسط سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان تهران - انجام هماهنگی‌های لازم به‌منظور مطالعه علمی توسعه صنعتی و معدنی منطقه در چارچوب طرح آمایش سرزمین - جلب و جذب سرمایه‌گذاری‌های مردمی و سرمایه‌های خارجی در راستای توسعه صنعتی و معدنی استان - بررسی‌های جامع در زمینه اطلاع‌رسانی صحیح به سرمایه‌گذاران و تعیین مزیت‌های نسبی منطقه در راستای شکل‌دهی تصمیم‌گیری‌های متقاضیان - برنامه‌ریزی جهت مطالعه روند سرمایه‌گذاری‌ها در استان و تعیین نقاط قوت و ضعف به‌منظور تدوین سیاست‌های جدید منطقه‌ای در راستای افزایش سرمایه‌گذاری صنعتی و معدنی - استفاده مطلوب از ظرفیت‌های مراکز علمی دانشگاهی در راستای انجام مطالعه منطقه‌ای توسعه - نظارت بر طراحی دوره‌های آموزشی موردنیاز سرمایه‌گذاران جهت ایجاد هماهنگی بین نیازها و برنامه‌های آموزشی - حضور در گروه‌ها و کمیته‌های برنامه‌ریزی استان برحسب مورد و ارائه دیدگاه‌ها و مقررات بخش صنعت و معدن کشور و جلب حمایت سایر دستگاه‌ها در توسعه سرمایه‌گذاری‌های صنعتی و معدنی - همکاری با ستاد سرمایه‌گذاری استان به‌منظور ایجاد رغبت در سرمایه‌گذاری‌های جدید - تهیه سیاست‌های اجرایی مشترک با محیط‌زیست استان به‌منظور سرمایه‌گذاری جدید و ایجاد تعادل در پراکنش واحدها - نظارت بر اعلام ظرفیت‌های صادراتی برای سرمایه‌گذاری‌های جدید - کمک درراه اندازی شرکت‌های سرمایه‌گذاری استان برای تأمین منابع مالی جدید در راستای توسعه صنعت و معدن و تجارت استان - ترغیب سرمایه‌گذاران در فعالیت‌های جمعی و ورود سرمایه به طرح‌های راکد که به دلیل عدم تأمین منابع مالی متوقف‌شده‌اند. - همکاری و تشریک‌مساعی در انجام مطالعات لازم درزمینه بررسی امکانات بالقوه بالفعل توسعه صنعتی و تعیین نیازهای استان به تولیدات صنعتی - تهیه فهرست راهنما جهت سرمایه‌گذاری صنعتی (داخلی و خارجی )به‌صورت سالانه و انتشار آن‌ها با ذکر اولویت منطقه‌ای در سطح شهرستان‌ها و اعلام عمومی - تهیه فهرست از صنایع اشباع‌شده در استان با توجه به ظرفیت‌های داده‌شده به‌منظور جلوگیری از اتلاف سرمایه‌ها و اعلام عمومی - بررسی و اعلام انواع حمایت‌های دولتی از سرمایه‌گذاری‌های صنعتی به تفکیک مکان اجرا و نوع صنعت بر اساس دستورالعمل‌های وزارت متبوع - همکاری و مشارکت در انجام برنامه‌ریزی لازم به‌منظور ایجاد توسعه و تکمیل واحدهای تولیدی با توجه به استعدادها و امکانات مناطق استان - تشریک‌مساعی در انجام بررسی‌های فنی اقتصادی و مالی طرح‌های صنعتی استان به‌منظور راهنمایی متقاضیان - صدور جوازهای تأسیس (جواز تأسیس گروه الف دارای اولویت و حمایت و جواز تأسیس گروه ب بدون اولویت و فاقد حمایت ) برای متقاضیان بر اساس نوع تقاضا و جوازهای تأسیس از محل طرح آمایش صنعتی و معدنی و جواز تأسیس صنایع نوین و اختیارات تفویض شده . - همکاری و معاضدت در انجام آمارگیری صنعتی و تهیه گزارشات ادواری و ارسال به مرکز و سایر - نظارت بر پیشرفت فیزیکی طرح‌ها و راهنمایی مجریان آن‌ها برای تسریع درراه اندازی و صدور تمدید بر اساس برنامه زمان‌بندی ارائه‌شده و ابطال جواز تأسیس که به‌نوعی راکد شده‌اند. - همکاری در بررسی و تائید مواد اولیه و ابزار موردنیاز تولید آزمایشی به‌منظور تأمین آن‌ها از طریق منابع داخلی و خارجی - همکاری و تشریک‌مساعی با بانک‌ها جهت ارائه تسهیلات بانکی به طرح‌ها - همکاری و هماهنگی با شرکت شهرک‌های صنعتی استان به‌منظور مکان‌یابی صحیح و توزیع متعادل صنایع در شهرک‌ها - تشریک‌مساعی در ایجاد هماهنگی‌های لازم با سازمان‌ها و دستگاه‌های مسئول تأمین نیازها و امکانات زیربنایی از قبیل آب ، برق ، گاز،تلفن جهت تسریع در اجرای طرح‌ها - استفاده از امکانات رایانه‌ای به‌منظور مکانیزه کردن صدور مجوزها ، آمار و اطلاع‌رسانی دقیق و به‌موقع جهت متقاضیان و سرمایه‌گذاران - تجزیه‌وتحلیل اطلاعات و آمار به‌منظور شناخت امکانات صنعتی و فنی استان در رشته مرتبط و ارائه به مقامات مسئول - معرفی طرح‌ها پس از موفقیت در تولید آزمایشی به اداره خدمات صنعتی به‌منظور صدور پروانه بهره‌برداری - توجه به مقررات محیط‌زیست در زمینه استقرار واحدهای صنعتی و کنترل صنایع آلاینده بر اساس ضوابط و مقررات مرتبط - بررسی صدور مجوزهای معافیت از حقوق گمرکی و سود بازرگانی ماشین‌آلات و تجهیزات - بررسی و صدور مجوز تغییر نام - سایر موارد ابلاغی - بررسی توجیهات فنی ، مالی و اقتصادی طرح‌ها به‌منظور صدور مجوز تأسیس تولیدی در قالب : - جواز تأسیس گروه الف ( دارای اولویت و برخوردار از مشوق‌ها و حمایت‌ها) - جواز تأسیس گروه ب ( فاقد اولویت و عدم برخوردار از مشوق‌ها و حمایت‌ها) – جواز تأسیس از محل طرح آمایش صنعتی و معدنی جواز تأسیس صنایع نوین (مستثنی از ضوابط استقرار صنایع در داخل یا خارج از محدوده ١٢٠ کیلومتری ) ٢- تمدید جواز تأسیس بر اساس ارائه گزارش پیشرفت فیزیکی ٣- تغییر نام جوازتاسیس ۴- برآورد و صدور معرفی‌نامه اخذ زمین به شرکت شهرک‌های صنعتی تهران برای دارندگان جوازتاسیس ۵-اصلاح مجوزهای تأسیس (نوع تولیدات ، محل اجرا ، مشخصات مجوز) ۶- نظارت بر اجرای طرح‌های صنعتی و پیشرفت فیزیکی آن‌ها (آمایش ، نوین ، الف ، ب ) استفاده‌کننده از تسهیلات و معافیت‌ها ) ٧- ابطال جوازهای تأسیس غیرفعال و فاقد پیشرفت فیزیکی مناسب ٨- صدورمجوزمعافیت از حقوق گمرکی و سود بازرگانی ٩- پیگیری اجرای مصوبات سفرهای استانی دور اول ، دوم و سوم هیات محترم دولت (دبیرخانه) ١٠- بررسی درخواست تسهیلات اعتباری از محل تخصیص اعتبارات وجوه اداره شده ، تکلیفی ، منابع داخلی ( طرح بنگاه‌های زودبازده ، طرح آمایش صنعتی و معدنی ، کمک‌های فنی و اعتباری ) ١١- پیشنهاد و بررسی استانی اولویت‌های سرمایه‌گذاری ١٢-شناسایی فرصت‌های جدید سرمایه‌گذاری ١٣- جلب و جذب سرمایه‌گذاری ریالی و ارزی و پیگیری امور آن‌ها از طریق ستاد سرمایه‌گذاری استان ١۴- جمع‌آوری اطلاعات و آمار و تهیه گزارشات ادواری و ارسال به مراجع ذی‌ربط ١۵- تهیه فهرست راهنما و اطلاع‌رسانی به‌صورت سالانه و انتشار آن‌ها ١۶- انجام مکاتبات اداری متفرقه با سایر دستگاه‌ها در حوزه صنعت و معدن ١٧- همکاری در ارائه اطلاعات موردنیاز سایر دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط به‌منظور اجرای طرح‌های امکان‌سنجی و اجرای پروژه‌های عمرانی ١٨- همکاری و مشارکت در تدوین اسناد توسعه‌ای استان در بخش‌های مختلف اقتصادی ١٩- برنامه‌ریزی جهت مطالعه روند سرمایه‌گذاری‌ها در استان و تعیین نقاط قوت و ضعف ،فرصت‌ها وتهدیها ٢٠-حضور در کمیسیون‌ها وکمیته های برنامه ریزی استان ٢١- برگزاری جلسات کارگروه صنعت ومعدن وکمیته های تخصصی آن (مشکلات عمومی) وستادهماهنگی صنایع ومعادن استان در شهرستان (مشکلات عمومی)ومشارکت درجلسات ستاد تسهیل و پشتیبانی از واحدهای صنعتی وشهرکهای صنعتی (مشکلات اختصاصی)واجرای مصوبات مرتبط وحضور در شورای برنامه ریزی وتوسعه استان بمنظور پیگیری ،بررسی و رفع مشکلات عمومی واحتصاصی سرمایه گذاران دربخش صنعت ومعدن ٢٢-همکاری و تشریک مساعی درایجاد و ارائه خدمات نرم افزاری و رفع مشکلات متقاضیان سامانه هم افزاء ،سامانه بهین یاب ،سامانه طرح آمایش صنعتی ومعدنی ، بانک اطلاعات و امار ، سامانه سفرهای استانی ریاست جمهوری ٢٣-مدیریت سیستم سامانهWWW.Mojavez.com و پیگیری وانجام درخواستهای مرتبط با صدور مجوز تاسیس از طریق این سامانه تحت وب در سطح استان ٢۴- همکاری با ستاد سرمایه گذاری استان به صورت مداوم وباحضور دو نفراز کارشناسان سازمان درمحل ستاد استانی و تهیه مدارک و مستندات مرتبط به منظورجذب سرمایه گذاران و شرکت درجلسات ماده ٧ قانون سرمایه گذاری ٢۵-نظارت وپیگیری اجرای مصوبات سفر و تشکیل جلسات مرتبط در سطح سازمان و بخش ٢۶-نظارت و پیگیری اجرای برنامه های ادواری سازمان وبخش ٢٧-تنظیم گزارشهای ادواری تحلیلی و تفضیلی درحوزه صنعت و معدن استان ٢٨-ثبت اطلاعات مجوزهای صادره و تغییرات و اصلاحات و ابطال ٢٩-نظارت و انطباق فعالیتهای جاری معاونت برنامه ریزی با استانداردهای تدوینیISO ٣٠-مشارکت و تشریک مساعی در جلسات خوشه های تخصصی صنعتی (طلا، سنگ و ...) ٣١-مشارکت وتشریک مساعی درجلسات به منظور تدوین و بازنگری دستورالعملهای تنظیمی ٣٢-برآورد ومعرفی سوخت مورد نیاز (جهت اجرای طرحهای صنعتی نیمه تمام ) ٣٣-تعامل باسازمانهای هم عرض استانی (سازمان آب ، محیط زیست ، منابع طبیعی ، استانداری و ... ) وتشکیل جلسات تخصصی صنعت حسب مورد

آدرس کوتاه شده:
No Cache
Generate time: 3.7795726458232
Query time: 2.8011538187663